Gastrointestinal and Liver Physiology

Human umbilical cord blood-derived cells differentiate into hepatocyte-like cells in the Fas-mediated liver injury model

Kazunobu Nonome, Xiao-Kang Li, Terumi Takahara, Yusuke Kitazawa, Naoko Funeshima, Yutaka Yata, Feng Xue, Masami Kanayama, Eiji Shinno, Chieko Kuwae, Shigeru Saito, Akiharu Watanabe, Toshiro Sugiyama