Gastrointestinal and Liver Physiology

Targeting the intrinsic inflammatory pathway: honokiol exerts proapoptotic effects through STAT3 inhibition in transformed Barrett's cells

Chunhua Yu, Qiuyang Zhang, Hui Ying Zhang, Xi Zhang, Xiaofang Huo, Edaire Cheng, David H. Wang, Jack L. Arbiser, Stuart Jon Spechler, Rhonda F. Souza