Gastrointestinal and Liver Physiology

Prostaglandin E2 mediates acid-induced heartburn in healthy volunteers

Takashi Kondo, Tadayuki Oshima, Toshihiko Tomita, Hirokazu Fukui, Jiro Watari, Hiroki Okada, Shojiro Kikuchi, Mitsuru Sasako, Takayuki Matsumoto, Charles H. Knowles, Hiroto Miwa