Gastrointestinal and Liver Physiology

Dietary lipids and sweeteners regulate glucagon-like peptide-2 secretion

Shingo Sato, Ryota Hokari, Chie Kurihara, Hirokazu Sato, Kazuyuki Narimatsu, Hideaki Hozumi, Toshihide Ueda, Masaaki Higashiyama, Yoshikiyo Okada, Chikako Watanabe, Shunsuke Komoto, Kengo Tomita, Atsushi Kawaguchi, Shigeaki Nagao, Soichiro Miura